Regulamin udziału w zajęciach z języków obcych w Be Best na rok szkolny 2018/2019

 


Zleceniodawca  zleca wykonanie usługi edukacyjnej z języka obcego.

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania prac, o których mowa w § 2.

 

§ 2

Przedmiot zlecenia

 1. Zajęcia z wybranego języka odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 60 minut lub jeden raz w tygodniu po 90 minut, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 umowy. Grupy składające się  maksymalnie  z dziesięciu uczestników  i dobierane będą pod względem umiejętności.
 2. Zajęcia odbywają się do 14.06.2019 r.

 

§ 3

Płatności

 1. Wynagrodzenie za wykonane usługi edukacyjne naliczane będzie  według obowiązującego cennika.
 2. Zleceniodawca dokonuje opłaty za podręcznik i ćwiczenia według obowiązującego cennika, płatne wraz z płatnością pierwszej raty wynagrodzenia.
 3. Zleceniodawca ponosi opłatę wpisową w wysokości 30,00 zł, płatne wraz z płatnością pierwszej raty wynagrodzenia.

Opłata zostanie przelana na konto bankowe  Zleceniobiorcy do 10 – tego dnia każdego miesiąca (wyjątek stanowi opłata za wrzesień, którą Zleceniodawca przelewa do 25 września 2016) w okresie obowiązywania umowy na konto bankowe o numerze rachunku:

 

ING/o Żory 16 1050 1676 1000 0092 0120 2802

 1. Zleceniodawca umieszcza w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika zajęć.  W celu uniknięcia ewentualnych błędów w rozliczeniach prosi się Zleceniobiorcę o wpisanie nr faktury,  za którą wpłaca ratę.
 1. W przypadku niedokonania płatności w terminie, Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy odsetek ustawowych za opóźnienie.
 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do 04-tego dnia każdego miesiąca wystawić i dostarczyć (przesyłać) na podany w komparycji przez Zleceniodawcę adres e-mail fakturę, wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, w którym Zleceniobiorca wystawi fakturę do dwóch dni od dnia podpisania umowy.
 1. Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia podpisania umowy do 21.06.2019 r. (przy czym zajęcia odbywają się do dnia 14.06.2019r.)

§ 4

Wypowiedzenie i koszty

 1. Z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia umowa może być rozwiązana po złożeniu pisemnego oświadczenia o jej wypowiedzeniu, składanym ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Wypowiadając umowę Zleceniodawca obowiązany jest uiścić, w związku wydatkami poczynionymi przez Zleceniobiorcę w celu należytego wykonania zlecenia, kwotę 50,00 zł za każdy miesiąc pozostały do końca okresu na który umowa została zawarta. Opłata ta zostanie dołączona do ostatniej faktury rozliczeniowej za zajęcia edukacyjne.
 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do podjęcia działań mających na celu otrzymanie ustalonego i wymagalnego wynagrodzenia. Zleceniobiorca może wezwać Zleceniodawcę do zapłaty wysyłając wiadomość SMS lub pisemnym wezwaniem do zapłaty. Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami wezwania do zapłaty w następującej wysokości: 50,00 zł za przesłanie wezwania do zapłaty pisemnie, 15,00 zł za przesłanie wezwania do zapłaty SMS.
 4. Opłata za wysłanie pisemnego wezwania staje się wymagalna każdorazowo w ciągu 30 dni od dnia jego wysłania. Opłaty za wykonanie wezwań do zapłaty wysłanych za pomocą SMS-a stają się wymagalne w dniu ich wysłania. Koszty wezwań do zapłaty obejmują opłatę dla operatora, jeżeli wystąpi oraz pokrycie kosztów ich wykonania lub wysłania poniesione przez Zleceniobiorcę.
 5. Częstotliwość wysyłania wezwań do zapłaty nie może przekroczyć jednego w miesiącu, sms-ów trzech w miesiącu, w odstępach co najmniej 7-dniowych między nimi. Zleceniobiorca w ramach działań w pierwszej kolejności wysyła wezwanie do zapłaty za pomocą SMS, zaś jeżeli środek ten nie przyniesie oczekiwanego rezultatu w postaci zapłaty, w terminie nie wcześniej niż 30 dni od daty pierwszego wezwania za pomocą SMS podejmowane są kolejne działania, tj. wezwania do zapłaty wysyłane listownie.
 6. Zleceniobiorca może na każdym etapie windykacji należności wysyłać wezwanie do zapłaty za pomocą sms-a, z zachowaniem częstotliwości określonej powyżej. Zleceniobiorca oświadcza, iż wezwania do zapłaty nie będą wysyłane jednocześnie w tym samym dniu.

Opłaty obciążające Zleceniobiorcę w związku z windykacją należności dla pojedynczej umowy nie mogą w miesiącu przekroczyć: za wysłane listownie wezwania do zapłaty - 50,00 zł miesięcznie, za wysyłanie wezwań przy wykorzystaniu SMS - 45,00 zł miesięcznie;

 1. Koszt ten będzie dołączony do kolejnej faktury.   

 

§ 5

Dodatkowe ustalenia

 

1.  W przypadku konieczności udziału nauczyciela w konferencjach lub naradach pedagogicznych wszystkie odwołane zajęcia zostaną odpracowane po zakończeniu zajęć w terminie od 15 do 21 czerwca 2019r.

2.  Nieobecność na zajęciach Zleceniodawcy nie jest podstawą ich odrobienia, zwrotu kosztów, zmniejszenia wysokości opłaty bądź powtórzenia zajęć, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.  W przypadku ciężkiej, zakaźnej lub przewlekłej choroby należy powiadomić o tym Zleceniobiorcę, a po przedłożeniu zwolnienia lekarskiego obejmującego okres co najmniej 6 zajęć, Zleceniodawca ma prawo do nadrobienia materiału w trybie dwóch godzin lekcyjnych indywidualnychzajęć z nauczycielem, w uzgodnionym

4.  Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy oraz dni przerw od zajęć dydaktycznych wynikające z kalendarza szkolnego 2018/2019 i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.), przy czym okres ferii zimowych obejmuje jedynie ich termin ustalony dla województwa śląskiego, a także w dniu 21 i 22 grudnia 2018 r., 2 maja 2019 r. Zleceniodawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie mienia firmy BE BEST.

 

§ 6

Koordynatorem realizacji obowiązków umowy ze strony Zleceniobiorcy będzie Anna Kuczawska.  (tel. +48 663 613 772)

 

§ 7

Postanowienia  końcowe

 

1.     Zmiany umowy wymagają formy pisemnej akceptowanej przez obie strony pod rygorem nieważności.

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.     Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje każda ze stron.